แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2564-2566)

0
197
0.คำนำ,สารบัญ
1.หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
3.กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปีdocx
4.สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนdocx
5.ภารกิจ อำนาจหน้าที่
6,7 ภารกิจหลัก,ปัญหา
8.โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
9.ภาระค่าใช้จ่าย
10.โครงสร้างส่วนราชการdocx
11.บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
12.แนวทางการพัฒนา
13.ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ
14.ภาคผนวก
15.ปก
16.บันทึกข้อความ
17.คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
18.บันทึกเชิญประชุม
19.รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรา
20.หนังสือส่ง
23.บันทึกส่งมอบปริมาณงานแต่ละกอง
25.สิถิติปริมาณงานแต่ละกอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here