ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยส้ม เดิมขึ้นอยู่กับตำบลผาสามยอด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2536 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลทรัพย์ไพวัลย์ ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเอราวัณ มีจำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านซำบุ่น หมู่ 2 บ้านผาสามยอด หมู่ 3 บ้านนาอ่างคำ หมู่ 4 บ้านผาสะนา หมู่ 5 บ้านวังชมภู หมู่ 6 บ้านโนนดินแดง หมู่ 7 บ้านใหม่ชัยเจริญ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 24,055 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ ต.ผาสามยอด กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย
ติดกับ ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
ติดกับ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
ติดกับ ต.โคกขมิ้น และ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

– มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
– ระบบประปาชนบท 5 หมู่บ้าน
– โทรศัพท์สาธารณะ 3 หมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว