วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูองค์กร”

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ มีความมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร และมีความสันติสุข ภายใต้วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเกื้อกูลกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสำเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ ซึ่งกำหนด พันธกิจ ดังนี้

1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7) คุ้งครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

เพื่อให้การพัฒนาตำบลทรัพย์ไพวัลย์ เป็นไปตามพันธกิจ จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1) พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นและการบริการประชาชน
3) เสริมสร้างการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และสาธารณสุข
4) พัฒนาระบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว