สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ เป็นตำบลหนึ่งของกิ่งอำเภอเราวัณ ซึ่งตั้งอยู่ใต้ของกิ่งอำเภอเอราวัณ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอ ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดเลย 64 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 38.48 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,052 ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันอก
ทิศตะวันตก

ติดกับ ตำบลผาอินทร์แปลง
ติดกับ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว
ติดกับ ตำบลผาสามยอด
ติดกับ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลทรัพย์ไพวัลย์ กว่าร้อยละ 80 เป็นที่ดอนและภูเขา มีที่ราบลุ่มบ้างเล็กน้อย เช่น บริเวณทิศใต้ บ้านโนนดินแดง บ้านนาอ่างคำ บ้านผาสามยอดและบ้านใหม่ชัยเจริญ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลทรัพย์ไพวัลย์ มี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน
ฤดูฝล
ฤดูหนาว

อากาศร้อนจัด เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี
มีฝนตกไม่แน่นอน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ประมาณกลางเดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกปี จะเกิดวาตภัย
ประมาณเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ฝนจะทิ้งช่วง

การปกครอง

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะจากสภาตำบลทรัพย์ไพวัลย์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการ ปกครองทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านซำบุ่น
หมู่ที่ 2 บ้านผาสามยอด
หมู่ที่ 3 บ้านนาอ่างคำ
หมู่ที่ 4 บ้านผาสะนา
หมู่ที่ 5 บ้านวังชมภู
หมู่ที่ 6 บ้านโนนดินแดง
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ชัยเจริญ