รายงานกำกับติดตามเนินงานรอบ 6 เดือน รอบเมษายน – กันยายน 62